Aanpak parkeerdruk in woonwijken

In steeds meer wijken is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. De gemeente wil graag dat bewoners en hun bezoek in hun wijk kunnen parkeren. En dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten meer op parkeerterreinen en in parkeergarages of op afstand op P+R- en P+W-terreinen parkeren. In de Omgevingsvisie wordt ook ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

Daarnaast is in de Omgevingsvisie vastgelegd dat we de openbare ruimte groener maken en dat we plekken maken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien. Dat betekent ook dat er minder plaats overblijft voor parkeren op straat.

Oplossing

Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? Bij een hoge parkeerdruk kan de gemeente parkeermaatregelen invoeren: combiparkeren. Dat is vergunningparkeren gecombineerd met betaald parkeren. Waarbij bewoners of ondernemers een parkeervergunning gebruiken om te parkeren. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in hun eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven. Betaald parkeren zorgt dat de parkeerdrukte door andere (lang)parkeerders minder wordt.

Regels per gebied

In de Omgevingsvisie van 2020 is besloten dat we in het gehele stedelijke gebied, waar dat nog niet het geval is, combiparkeren invoeren. In de overige gebieden doen we dat alleen als daarvoor draagvlak is en uit parkeermetingen blijkt dat er inderdaad een hoge parkeerdruk heerst. Het onderstaande kaartje geeft een schetsmatige weergave van de gebieden die we voor parkeren onderscheiden. In geel het stedelijke gebied.

een afbeelding van een kaart van Maastricht met allemaal gekleurde vlakken die parkeerdruk aangeven

Werkwijze

We werken volgens deze stappen:

  1. Er komen veel klachten binnen over parkeerdruk of het betreft een wijk in het stedelijke gebied waar nog geen combiparkeren is ingevoerd.
  2. Gemeente controleert en toetst parkeerdruk in de wijk met een meting. De gemeente voert parkeerdrukmetingen uit als er veel klachten over parkeerdruk zijn of als combiparkeren ingevoerd gaat worden. Er wordt dan op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel plekken er bezet zijn. Als uit de meting blijkt dat er een parkeerbezetting is van 85 procent of meer bezette plekken in meerdere straten, dan is de parkeerdruk te hoog.
  3. Gemeente gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de wijk en bewoners.
  4. Er wordt een klankbordgroep gevormd.
  5. Samen met de klankbordgroep onderzoeken we zaken die van invloed zijn op de de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
  6. Het voorstel delen we online met de overige bewoners en we vragen reacties.
  7. Na verwerking van de reacties neemt de gemeente een besluit.
  8. Daarna worden bewoners geïnformeerd over vervolgstappen, vergunningsaanvraag en daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
  9. Gemeente plaatst borden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

De procedure (stap 1 tot en met 9) duurt ongeveer een jaar afhankelijk van de situatie in de wijk.

Tot slot

In de afgelopen jaren heeft de gemeente in overleg met bewoners in een aantal wijken buiten het centrum betaald parkeren ingevoerd. 

In 2020 pakten we de parkeerdruk in Randwyck en aan de Mergelweg aan. In 2021 zijn de projecten aanpak parkeerdruk in Tuindorp en Annadal afgerond. 

Op dit moment werkt de gemeente samen met bewoners aan een oplossing voor: