Wegwerkzaamheden Brusselsepoort

Een aantal straten in de omgeving van de Brusselse Poort is toe aan een opknapbeurt. Door de Dr. Bakstraat, Via Regia, Dr. van Kleefstraat en het kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan tegelijk aan te pakken, kunnen we het veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Dit doen we door het opheffen van een aantal rijstroken. We gaan meteen de omgeving groener maken met bomen en planten. Hierdoor kunnen we de omgeving van het winkelcentrum Brusselse Poort leefbaarder maken.

Dr. Bakstraat – Via Regia – Dokter van Kleefstraat

Rond deze straten hebben we paar plannen.

 • We willen de busbaan op de Dr. Bakstraat richting de Via Regia weghalen en vervangen door beplanting en bredere fietspaden.
 • De bus aan de kant van de Becanusstraat stopt voortaan in een zogenaamde haltekom in plaats van op de busbaan.
 • De oversteek bij Mercatorplein wordt verbeterd. Hier komen middeneilanden waardoor fietsers en voetgangers in twee keer over kunnen steken. Daarnaast wordt een van de twee bestaande zebrapaden verplaatst naar de trap die uitkomt op het Mercatorplein.
 • Het eerste gedeelte van de Artsenijstraat wordt tweerichtingsverkeer tot aan het bevoorradingsdock van het winkelcentrum. Om uitrijden richting de Dr. Bakstraat veilig mogelijk te maken, wordt de rechtsafstrook vanaf de Dr. Bakstraat naar de Artsenijstraat weggehaald. Verkeer kan de Artsenijstraat vanuit de Via Regia wel in blijven rijden   
 • De losse afslagstrook (bypass) voor auto’s van de Via Regia naar de Dr. Bakstraat willen we opheffen. Op deze plek komt beplanting. Voor auto’s die parkeren op het laatste stuk van de ventweg komt een keermogelijkheid. De parkeerplaatsen blijven.
 • De losse afslagstrook (bypass) voor de bus (het kleine stuk busbaan) van de Dr. Bakstraat naar de Via Regia willen we ook opheffen. Hiervoor komt beplanting in de plaats.
 • Het opheffen van de bypasses zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers makkelijker kunnen oversteken.
 • We onderzoeken of de fietsstrook op de Via Regia tussen de Becanusstraat en de rotonde Annadal in een vrijliggend fietspad kan worden omgezet.
 • De fietsoversteek op de Via Regia naar de Becanusstraat gaan we verbeteren door rijstroken voor het autoverkeer op te heffen.  Hierdoor wordt de oversteeklengte korter. Ook wordt het mogelijk de oversteek in twee richtingen te gebruiken en wordt deze gecombineerd met een oversteek voor voetgangers.
 • Fietsers kunnen straks direct langs de Van Kleefstraat blijven rijden op weg naar de Brusselseweg. Nu moeten ze nog omrijden via de Antoon van Elenstraat.
Plattegrond van Brusselsepoort met daarop in blauwe velden de straatnamen

Kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan

 • De verkeerslichten heffen we op en we onderzoeken of de voorrangssituatie omgekeerd kan worden. Dat betekent dat fietsers die vanaf de Bilserbaan en Orleansstraat komen, voorrang krijgen op verkeer dat rijdt op de Brusselsweg en de Dr. van Kleefstraat. We bekijken of auto’s die uit de Bilserbaan komen, alleen nog mogen afslaan naar de Brusselseweg of Dr. van Kleefstraat en niet meer oversteken naar de Orleansstraat. 
 • We onderzoeken of de maximumsnelheid op de Dr. van Kleefstraat kan worden verlaagd naar 30 km/uur, zodat de oversteek veilig in de voorrang kan worden gebracht.  Dit geldt in de toekomst dan ook voor de Brusselseweg.

Parallelweg Via Regia

De parallelweg van de Via Regia wordt omgezet in een fietsstraat tussen de Dr. Van Kleefstraat en August Flamentstraat. Hiermee wordt de fietser belangrijker dan de automobilist. In de toekomst zullen alle parallelwegen van de Via Regia worden omgezet in fietsstraten. Die doen we steeds bij groot onderhoud aan een wegvak. Deze aanpassing wordt in het najaar van 2021 gerealiseerd.

Artsenijstraat rechttrekken

In de plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum BrusselsePoort is een aanpassing aan de verkeersstructuur rondom het centrum opgenomen. In de toekomst wordt het winkelcentrum via drie lussen ontsloten. Ieder lus leidt naar een parkeerterrein. Het is dan niet meer mogelijk om van de ene lus naar de andere lus te rijden. Een bezoeker die per auto komt, moet dan vooraf goed bedenken naar welk parkeerterrein hij/zij wil. Daarnaast wordt het winkelcentrum groter. Om de rijroutes en de uitbreiding mogelijk te maken, wordt de Artsenijstraat rechtdoor getrokken tussen de inrit van het huidige parkeerterrein en de Eenhoornsingel.  Meer informatie over de plannen rondom het winkelcentrum.

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen; bewoners willen iets anders als fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op één punt, gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt. We zijn al in gesprek met bewoners, het buurtnetwerk Brusselsepoort, maar ook de ondernemersvereniging Brusselse Poort en de Fietserbond, VVGM, Arriva, VVN, Stichting Samen onbeperkt over alle wijzigingen.

Planning

Het werk gebeurt in de eerste helft van 2022. Om alle voorbereidingen te starten en het bestek te kunnen maken, neemt de gemeente voor de zomer van 2021 een collegebesluit over het ontwerp van de straten.

 • Voorjaar 2021: overleg met werkgroepen/buurtnetwerk/belangengroepen
 • Voorjaar 2021: informeren bewoners inclusief (digitale) bijeenkomst
 • Zomer 2021: collegebesluit
 • Najaar: rood asfalt aanleggen op de ventweg Via Regia (fietsstraat)
 • Najaar: voorbereiding en aanbesteding
 • Begin 2022: start uitvoering