Verkeersstudie stationsomgeving

De afgelopen jaren is er al veel verkeersonderzoek in de buurt van het station gedaan. Waarom? Is er al een besluit genomen? Wat houdt dat besluit in? Je leest het op deze pagina.

Besluit

Op 5 oktober 2021 kon je jouw mening delen bij de raadsbijeenkomst over plannen voor de stationsomgeving.  

Op 21 december 2021 heeft de gemeenraad besloten:

 • een pilot te starten voor een autoluw Wyck 
 • de kruising Wilhelminasingel/Sint Maartenlaan aan te passen 
 • de Groene Loper in te richten als een 30 kilometer-zone.

Deze 3 projecten starten los van elkaar. 

Je kunt de tekst van het raadsbesluit hier downloaden: https://maastricht.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=88088028880282aa0282aa8281262807

Let op: de raad heeft géén besluit genomen over de pilot afsluiting Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2022 

Aanleiding

Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 was een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten voor doorgaand verkeer. Daarom dienden een aantal partijen op 7 juli 2017 een motie in: D66, GroenLinks, PvdA en SP. De partijen vroegen in deze motie om zo snel als mogelijk onderzoek te doen naar de verkeerscirculatie rondom het station. En om daarbij te streven naar verbeteren van de hele verkeerstructuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is. 

Maar het onderzoek bleek niet zo eenvoudig. Ingrepen in de verkeerstructuur op de ene locatie zouden onvermijdelijk leiden tot effecten op een andere locatie. Het onderzoek moest worden verdiept en uitgebreid. Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om verder onderzoek te doen. Het onderzoek richtte zich op de effecten op andere plekken en kosten van een eventuele aanpassing van de verkeersstructuur. 

Omgevingsvisie: slimmer en groener reizen

In het najaar van 2020 is de omgevingsvisie vastgesteld. In deze omgevingsvisie zit ook een mobiliteits(verkeers)visie. In Maastricht gaan we slimmer en groener reizen. Dat doen we figuurlijk via STOP. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst elektrisch). Via dit STOP-principe kiezen we voor een gezonde, ontspannende, onthaastende manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren. Deze visie hebben we meegenomen in het onderzoek naar de verkeerstructuur van de stationsomgeving.

Wat hebben we allemaal onderzocht?

Het onderzoek dat uitgevoerd is in 2017 en 2018 is vooral gericht op de busroutes. In het uitgevoerde onderzoek in de periode 2019-2020 is daar de auto bijgekomen en houden we nadrukkelijk rekening met meer ruimte voor de fietser en de voetganger.

Herkomst en bestemmingsonderzoek

Het onderzoek beschrijft de gevolgen van een keuze voor een bepaalde verkeerstructuur voor de leefomgevingskwaliteit, de bereikbaarheid, het openbaar vervoer, de kwaliteit en het economisch belang voor de stad. 

Het was belangrijk te weten welk verkeer zich waar en in welke hoeveelheid bevond. Was er sprake van bestemmingsverkeer of ivan doorgaand sluipverkeer? Om hierover duidelijkheid te krijgen, is er in 2019 een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd. 

Besluitvorming na de zomer

Het uitgevoerde onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat alles ingewikkeld in elkaar zit en er verschillende belangen spelen. Met behulp van de input vanuit verschillende belanghebbenden bekijken we welke combinatie van maatregelen voor de hele stationsomgeving de beste resultaten geeft. 

Video's

Op 31 maart en op 28 april 2021 hebben we digitale informatieavonden met raadsleden georganiseerd. Eind april zijn deze animaties en filmpjes online gezet. De filmpjes gaan over de projecten die 5 oktober bij de raad zijn voorgelegd. 

Er is ook een filmpje over de overweg Duitse Poort. Tijdens het participatietraject is het voorstel om de overweg eventueel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer besproken. Daarover is geen besluit genomen. Er moet nog verdiepend onderzoek worden gedaan. 

 

Infomarkten

Op 19, 26 en 27 mei 2021 zijn er informatiebijeenkomsten geweest over de verkeerstudie stationsomgeving.  Deze zijn goed bezocht, circa 40 mensen zijn geweest. 

Planning

 • Najaar 2019: diverse onderzoeken
 • 16 januari 2020: inloopavond
 • 2020: aanvullende onderzoeken
 • 31 maart 2021: informatiebijeenkomst gemeenteraad  of bekijk de presentatie van deze avond. De vragen van raadsleden naar aanleiding van de presentatie en de bijeenkomst zijn beantwoord in een apart document.
 • 28 april 2021: informatiebijeenkomst gemeenteraad
 • 19, 26 en 27 mei 2021: infomarkten in de buurt 
 • Medio 2021: verwerking eindrapport
 • 5 oktober 2021: debat tussen stad en gemeenteraad. 
 • 21 december 2021: besluit van de gemeenteraad
 • Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 was een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gaf aanleiding tot het indienen van een motie (7 juli 2017) door D66, GroenLinks, PvdA en SP. Het college is verzocht om zo snel als mogelijk de verkeerscirculatie rondom het station te onderzoeken en daarbij te streven naar verbetering van de hele structuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is. Daarnaast is het college verzocht om na de vereiste inspraak tot besluitvorming en uitvoering over te gaan.

  Als aanvulling daarop is in het najaar van 2020 de omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie is ook een visie op verkeer gegeven. De binnenstad wordt autoluwer met meer ruimte voor groen, de fiets en de voetganger. Deze principes zijn meegenomen in de verkeerstudie.

 • We kijken in deze studie naar de verkeerscirculatie in het hele stationsgebied. Dat is een moeilijk geheel en er spelen verschillende. We moeten rekeninghouden met busroutes, autoverkeer, fietsers en voetgangers. Een ingreep in de verkeersstructuur kan grote gevolgen hebben voor een andere locatie. Het bleek allemaal minder makkelijk dan we hadden voorzien bij het uitvoeren van de motie in 2017.

  Op 26 februari 2019 heeft de raad dan ook besloten om akkoord gaan met een verdiepend onderzoek. De focus moest daarbij liggen op de uitwerking van de busroutevariant waarbij bussen rijden via de Sint Maartenslaan en het Sphinxlunet. Daarnaast kwam de afsluiting van de overweg Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer op de agenda. Dit omdat deze twee ingrepen (busroutes en Duitse Poort) onderling samenhangen en bepalend zijn voor de structuur.

  Het onderzoek moest inzicht geven in de benodigde ruimtelijke ingrepen, de kosten, de effecten op gebied van verkeersstromen, verkeersdruk op alternatieve routes en kruispuntbelastingen, verkeersveiligheid en het effect op lucht en geluid. Maar ook het behoud van de bereikbaarheid en leefkwaliteit speelt een belangrijke rol.

 • Het gaat om het gebied dat bestaat uit de wijken: Wyck, Céramique, Heugemerveld, Wyckerpoort en Sint Maartenspoort. De Groene Loper vormt de oostgrens van dit gebied.

 • Voor de voorgenomen afsluiting van de Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer is een herkomst en bestemmingsonderzoek uitgevoerd. Zo weten we welk deel van het verkeer kan worden aangemerkt als sluipverkeer, verkeer dat eigenlijk via de tunnelbuis zou moeten rijden.

  Daarnaast is gekeken naar mogelijke ingrepen voor de autostructuur. Dat kan dan gaan om maatregelen om het autoverkeer minder hard te laten rijden of om het autoverkeer een andere route te laten rijden.

  Voor het busverkeer is gekeken wat de effecten zijn als de bus niet meer (volledig) door de Stationsstraat rijden.

  De onderzochte maatregelen hebben allemaal tot doel om meer ruimte te maken voor het langzaam verkeer: de fiets en de voetganger in het stadscentrum.

 • In de technische rapportage is de afsluiting van de overweg Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer onderzocht. Deze pilot is geen beslispunt voor het raadsdebat op 5 oktober . Er moet nog besluitvorming plaatsvinden door het ministerie over de benodigde financiering.

  Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van de campus en een mogelijke komst van de rechtbank bij de Groene Loper. Ook de ontwikkeling van het Kardinaal van Rossumplein is volop gaande en DSM is van plan het hoofdkantoor op de Sint Maartenslaan te vestigen.

  Door deze nieuwe ontwikkelingen is een analyse nodig. De resultaten daarvan nemen we mee in de beoogde opzet van de pilot. Besluitvorming over deze pilot wordt later voorgelegd aan de gemeenteraad.

Eerdere besluitvorming