Jean Delhoofen

over het Kommelkwartier

Door buurtreporter John Geelen

Al bijna 50 jaar woont en/of werkt Jean Delhoofen (69) in Maastricht. Hij kwam in de zestiger jaren naar Maastricht om binnenhuisarchitectuur te studeren. Zijn maatschappelijke activiteiten, tijdens en na zijn studie, veelal als vrijwilliger, voor o.a. het filmhuis, het COC, de PvdA en zijn bemoeienissen om woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te realiseren, deden hem besluiten om opbouwwerk te gaan studeren.

Hij kreeg een baan in Heerlen maar al snel daarna bij de voorganger van Traject in Maastricht, waar hij als opbouwwerker is blijven werken tot zijn pensionering. Hij woonden een tijd in Valkenburg en ook enkele jaren in Indonesië. Met zijn huidige partner Arief vond Jean een mooi en ruim appartement aan de Patersbaan.

Met name het sociale leven in Maastricht, de grote keuze in culturele activiteiten bevalt hem zeer. Waarbij hij onmiddellijk de kanttekening maakt dat de enorme toename van koop- en dagtoeristen hem ook vaker doet besluiten het centrum te mijden omdat dit dan overvol is.
Hij spreekt daarbij zijn verbazing uit dat voor de al jarenlange onbereikbaarheid van het centrum rond de feestdagen en op vrije dagen van België en Duitsland nog steeds geen afdoende maatregelen zijn getroffen. “Er dient slagvaardiger inhoud te worden gegeven aan het autoluw maken van de binnenstad” (binnen de singels), vindt hij.

Jean is op dit moment actief als bestuurssecretaris van Servaassleutel Huurdersvereniging van de woningcorporatie Servatius en tevens lid van de Provinciale Vergadering en de Verenigingsraad van de Woonbond. Dit kost hem veel tijd, maar ook veel voldoening. De nieuwe Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden zorgde voor veel extra werk. Allereerst de zogenaamde prestatieafspraken, de corporaties dienen hun redelijke bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid aan gemeente en huurdersorganisaties kenbaar te maken met als doel hier overeenstemming over te bereiken.

“De naamgeving van het pleintje aan de Patersbaan moet recht doen aan het verleden van deze buurt”

Fotograaf: Pieter Nijsten
Fotograaf: Pieter Nijsten

Maar ook thema’s als passend toewijzen, waarderen op marktwaarde, de indeling in woningmarktregio’s en de voorbereiding van scheidings- en splitsingsvoorstellen maken veelvuldig overleg met de corporatie maar ook met de gemeente noodzakelijk omdat de huurdersverenigingen daar een adviserende rol in hebben. Zoals ook in de bestuurlijke aspecten van de corporaties zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een sociaal plan.
En dat allemaal naast het normale werk rondom renovaties en nieuwbouwplannen.

Toch blijkt Jean ook belangstelling te hebben om actief te zijn in zijn eigen wijk c.q. de binnenstad zeker omdat er geen geregeld overleg (meer) in het Kommelkwartier bestaat. Er zijn genoeg thema’s die zijn interesse hebben. Hij wil er een concreet noemen: “De naamgeving van het pleintje aan de Patersbaan”, die recht moet doen aan het verleden van deze buurt, namelijk de aanwezigheid van het Franciscanerklooster en de rol van deze paters in Maastricht, denk hierbij aan het Derde Orde Gebouw maar ook hun talrijke sociaal maatschappelijke initiatieven. “Franciscanerplein” lijkt hem een goede keuze, waarover hij ook met de bewoners en de plaatselijke artsenpraktijk in gesprek wil gaan.