“Geen vuiltje aan de lucht”, hoe zo …..?

op 21 juni 2018 door John Geelen Buurtreporter

Vandaag stuurde het stedelijk overleg “Luchtkwaliteit en Verkeer” een brief aan de nieuwe gemeenteraad van Maastricht,  vanwege de onjuiste berichtgeving, in de pers, dat het nog niet zo slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in onze stad. Zij bepleiten met name ook dat zij inhoud willen geven aan die passages in het coalitieakkoord waar gesproken wordt  over de mate waarin inwoners en buurten betrokken kunnen worden of nog beter gezegd, zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor de verbetering van de directe leefomgeving. Hieronder hun brief.

Donderdag 14 juni berichtte Dagblad De Limburger dat metingen aantonen dat er “geen vuiltje aan de lucht” is wat betreft de luchtkwaliteit in Maastricht. Die stelling geldt alleen als we collectief genoegen nemen met de Europese norm voor luchtkwaliteit. Deze norm is een compromis tussen de gezondheid van mensen enerzijds en de industrie anderzijds. De lobby vanuit het bedrijfsleven heeft tijd gewonnen voor de industrie om winst te blijven halen uit milieuvervuilende activiteiten. Veel gemeenten, waaronder Maastricht, baseerden vele jaren lang hun beleid op die Europese norm, waardoor de luchtkwaliteit niet voldoet aan de advieswaarden vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Onlangs deden Maastrichtse kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen mee aan het project luchtkwaliteit. Het artikel in de Limburger zullen zij in ieder geval niet geloofd hebben en we vertrouwen erop dat u dat ook niet doet. Tevens weten we dat er in Maastricht slechts beperkt metingen plaatsvinden m.b.t. fijnstof, alleen bij de ondertunneling van de A2 en de Hoge Fronten, en zelfs geen metingen m.b.t. ultra fijnstof.

De richtlijnen vanuit de WHO over luchtkwaliteit dienen slechts één belang: de gezondheid. Vervuilde lucht inademen kan immers leiden tot longziekten, problemen met bloedvaten, hartkwalen en kanker. Gelukkig heeft het vorig college in het actieplan Luchtkwaliteit de WHO-adviesnorm opgenomen. Een stelsel van maatregelen moet ervoor zorgen dat burgers en bezoekers van onze stad in 2030 echt gezonde lucht kunnen inademen.

Het gaat nu zo goed met de economie dat we het ons kunnen veroorloven om eisen te stellen aan de industrie en de transportsector. Sterker nog, een duurzamere economie biedt tal van kansen in Maastricht en de rest van Limburg. Dat stelt het aankomende college in haar voorlopige coalitieakkoord. Tal van buurtcomités en actiegroepen binnen de stad maken zich hard voor een groenere, gezondere stad, waar mobiliteit en milieu beter in balans zijn. Stichting Klaor Loch heeft de afgelopen 12 jaar heel veel kennis over luchtkwaliteit vergaard en gedeeld. Samen roepen we de aanstaande coalitie op de lat hoog te leggen en de normen van de WHO na te streven binnen een korter tijdspad.

Wij zijn van mening dat Maastricht al in 2026 over schone lucht kan beschikken. Om dat te bereiken willen we onszelf nogmaals als actief klankbord aanbieden, door zitting te nemen in een onafhankelijke adviesraad, die gevraagd en ongevraagd adviseert m.b.t. luchtkwaliteit en verkeer. Hierin moeten zowel burgers als het bedrijfsleven een rol spelen om de leefbaarheid van de stad voor onszelf en de generaties na ons te verbeteren.

Met groene groet,
Stedelijk Overleg “luchtkwaliteit en verkeer”:
043veilig, comité “Stop de bussen Meerssenerweg”, Bewonersvereniging Jekerkwartier, Bewonersvereniging Ravelijn, de buurtnetwerken | Céramique | Kommelkwartier | Statenkwartier | Wyck, en bewoners van Bieslanderweg en Cannerweg, de Fietsersbond afdeling Maastricht, Kloar Loch, Alliantie tegen Uitbreiding MAA, Tongerseweg Veilig, Vrienden (Binnen)stad Maastricht.

Milieuvriendelijke initiatieven spotten, ook dat is iets voor een buurtreporter.
Doe mee en deel jouw kijk op de wijk!