mensen wandelen fietsen

Zoektocht locatie onderwijscampus aan de Groene Loper

In Maastricht hebben we te maken met een paar belangrijke ontwikkelingen als het gaat om het voortgezet onderwijs: een dalend aantal leerlingen en verouderde schoolgebouwen. Daarom willen we werken aan herinrichting van het onderwijs, zodat we leerlingen in Maastricht en omgeving goed onderwijs bieden, een breed aanbod in toekomstbestendige gebouwen.

Een onderdeel van die herinrichting is de ontwikkeling van een campus. Op de campus krijgen het huidige Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, NOVO College en de Terra Nigra Praktijkschool een plaats. De campus heeft een breed onderwijsaanbod met praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Op deze manier wil stichting LVO leerlingen van verschillende schoolsoorten de kans geven om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken. De zoektocht voor de locatie richt zich op de Groene Loper vanwege de centrale ligging en de mogelijkheid om met het VISTA college (MBO, Entree, vavo)  samen te werken.

Verkenning 3 scenario’s

We onderzoeken 3 scenario’s voor de onderwijscampus.

  • Scenario Zuid: rondom het VISTA college.
  • Scenario Noord: locatie huidige Sint Maartenscollege en het voormalige KPN-terrein.
  • Scenario Noord-Zuid: een combinatie van scenario Zuid en scenario Noord.

Voor deze scenario’s is een onderwijskundige verdieping uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige inpassing, mobiliteit, financiële haalbaarheid en mogelijkheden voor bewegingsonderwijs. 

Hoe denkt de buurt over de verschillende scenario’s?

Bij het nemen van een besluit is het belangrijk dat we eerst gesproken hebben met de buurtbewoners en wat zij vinden van deze plannen.

Buurtsessie en informatiemarkt 

Op 23 februari 2022  was er een bijeenkomst voor de buurtnetwerken. Tijdens de bijeenkomst hebben we hen geïnformeerd en konden zij hun mening geven. Op 19 maart was er een informatiemarkt voor de omgeving.

Bij deze 2 bijeenkomsten en via andere wegen zijn er veel vragen en zorgen over de campus aan de Groene Loper geuit. De omwonenden noemen vooral:

  • de toename van verkeer en verkeersonveiligheid
  •  de massaliteit van de bebouwing
  • het grote aantal leerlingen in diverse leeftijdsgroepen
  • de zorg om kwetsbare leerlingen
  • de vrees voor overlast en onveilige situaties.
     

Naast een aantal breed gedeelde zorg- en aandachtspunten, was er soms ook sprake van een verschil in opvattingen.

Een deel van de bewoners ziet scenario Noord – Zuid als een haalbare optie. Anderen wijzen dit scenario af, met name vanwege een gevreesde toename van het verkeer op de Groene Loper.

Een aantal bewoners is vóór het publiekelijk openstellen van de groene buitenruimte van de campus. Anderen wijzen juist op de mogelijke overlast buiten schooltijd.

Een vraag die regelmatig werd gesteld, is of een alternatief scenario nog tot de mogelijkheid behoort.

Veel mensen gaven aan dat zij graag op de hoogte worden gehouden over het vervolg en een deel van hen wil daarnaast meer worden betrokken bij de overige ontwikkelingen aan de Groene Loper.

Conclusie en nader onderzoek

Er is geen duidelijk voorkeursscenario naar voren gekomen dat voldoet aan de wensen van betrokken onderwijsorganisaties en gemeente en dat op draagvlak van de omgeving kan rekenen.

De komende tijd doen we onderzoek naar extra scenario’s: Bemelergrubbe en scenario Zuid-Noord. Uit het gemeentelijk Coalitieakkoord 2022-2026 komt bovendien de wens om naar een brede scholengemeenschap te kijken in Maastricht-Oost en  naar één in Maastricht-West. Ook dit gaat gebeuren.

Wilt u meer weten over wat mensen gevraagd en gezegd hebben over de scenario’s? Bekijk het uitgebreide rapport inclusief een overzicht van vragen en opmerkingen met onze antwoorden.

Vragen?

Heb je vragen? Mail Judith Egter (projectleider gemeente Maastricht) via judith.egter [at] maastricht.nl of bel 14 043 en vraag naar haar.