Wilhelminasingel

We gaan het kruispunt Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel én de Wilhelminabrug onder handen nemen. Het doel? Een veiligere plek én meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Tot en met 3 april kon je ideeën doorgeven. Zo’n 170 mensen hebben dat gedaan.

Aanpassen kruispunten

Het kruispunt Sint Maartenslaan - Wilhelminasingel is een groot kruispunt. Auto’s en fietsers komen hier met hoge snelheid de brug af. Dat leidt regelmatig tot onveilige situaties. We willen het kruispunt overzichtelijker maken en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd moeten ook de bussen door kunnen blijven rijden. We willen het nieuwe ontwerp samen met de omgeving,  Arriva, de Fietsersbond en andere belanghebbenden opstellen.

In dat proces bekijken we welk ontwerp de beste oplossing is voor de verkeersveiligheid, het comfort van fietsers en de busverbinding. Ook het kruispunt met de Franciscus Romanusweg is onderdeel van dit project. Hier staan geregeld wachtrijen en nemen fietsers en andere bestuurders risico’s bij het oversteken en afslaan.

We beginnen met een studie naar de beste oplossing voor allebei de kruispunten. Dat onderzoek moet tot een voorkeursvariant leiden en die variant wordt een definitief ontwerp.

Groot onderhoud Wilhelminabrug

Het asfalt van de Wilhelminabrug is in slechte staat. Het moet op zijn laatst vervangen worden eind 2024.

We willen beide projecten samen aanpakken. Dit maakt het mogelijk de brug en de kruispunten aan te passen, en daarmee voor voetgangers en fietsers een veiligere situatie te realiseren.

kaart luchtfoto plangebied Wilhelminasingel

Niet alles kan

Dat heeft te maken met geld, veiligheid en met beleid. De situatie zoals hij nu is, is het uitgangspunt. In dit proces doen we geen onderzoek naar alternatieve routes voor het verkeer. De huidige situatie is het uitgangspunt en andere varianten moeten niet onmogelijk worden gemaakt. Ook aan de breedte en draagkracht van de brug kunnen we niets veranderen. De Sint Antoniuslaan staat ook niet ter discussie in dit project.

Klankbordgroep

De reacties die we gekregen hebben, proberen we mee te nemen in het 1e ontwerp. Zoals we al aangaven, niet alles kan. We bespreken dat ontwerp met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Zo’n 30 mensen hebben aangegeven in een klankbordgroep mee te willen doen. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor een bijeenkomst rond half mei. Rond juli volgt een algemene informatiebijeenkomst.

Planning

  • voorjaar 2022: reacties en ideeën ophalen
  • voorjaar 2022: besluit gemeente voorkeursvariant  en vormen klankbordgroep
  • voorjaar/zomer 2022: conceptontwerp maken
  • juli 2022: brede informatiebijeenkomst - presentatie conceptontwerp
  • zomer 2022: opstellen definitief ontwerp
  • november 2022: besluit in gemeenteraad
  • 2024: start werk.

Dit proces komt voort uit het raadsbesluit Verkeersstudie Stationsomgeving van 21 december 2021.

afbeelding kruispunt Wilhelminasingel en Wilhelminabrug grijze weg en witte strepen 2