Wilhelminasingel

We gaan het kruispunt Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel én de Wilhelminabrug onder handen nemen. Het doel? Een veiligere plek én meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Aanpassen kruispunten

Het kruispunt Sint Maartenslaan - Wilhelminasingel is een groot kruispunt. Auto’s en fietsers komen hier met hoge snelheid de brug af. Dat leidt regelmatig tot onveilige situaties. We willen het kruispunt overzichtelijker maken en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd moeten ook de bussen door kunnen blijven rijden. We hebben het nieuwe ontwerp samen met de omgeving, Arriva, de Fietsersbond en andere belanghebbenden gemaakt.

Er is gekeken welk ontwerp de beste oplossing is voor de verkeersveiligheid, het comfort van fietsers en de busverbinding. Ook het kruispunt met de Franciscus Romanusweg is onderdeel van dit project. Hier staan geregeld wachtrijen en nemen fietsers en andere bestuurders risico’s bij het oversteken en afslaan.

Groot onderhoud Wilhelminabrug

Het asfalt van de Wilhelminabrug is in slechte staat. Het moet op zijn laatst vervangen worden eind 2024.

We gaan beide projecten samen aanpakken. Dit maakt het mogelijk de brug en de kruispunten aan te passen en daarmee voor voetgangers en fietsers een veiligere situatie te realiseren.

kaart luchtfoto plangebied Wilhelminasingel

Niet alles kan

We hebben ongeveer 170 reacties gekregen op onze oproep voor ideeën. Ook hebben omwonenden en belangenorganisaties meegedacht in een aantal klankbordgroepen. We hebben geprobeerd alle input mee te nemen in het ontwerp.

Zoals al eerder gezegd, niet alles kan. Dat heeft te maken met geld, veiligheid en met beleid. Een rotonde is niet mogelijk. Daarvoor is er te weinig ruimte op het kruispunt St. Maartenslaan - Wilhelminasingel.

Ook stoplichten zijn geen goede oplossing. Verkeerslichten zorgen ervoor dat verkeersstromen gescheiden van elkaar het kruispunt kunnen oversteken. Op beide plekken binnen dit project zien we echter dat de hoeveelheid verkeer te klein is om een goede regeling met verkeerslichten te maken. Dit zorgt ervoor dat verkeer vaak onnodig moet wachten. Het risico bestaat dan dat vooral voetgangers en fietsers de rode lichten negeren.

In dit proces hebben we geen onderzoek gedaan naar andere routes voor het verkeer. De huidige situatie is het uitgangspunt en andere varianten uit de verkeersstudie stationsomgeving moeten niet onmogelijk worden gemaakt. Aan de breedte en draagkracht van de brug kunnen we niets veranderen. De Sint Antoniuslaan staat ook niet ter discussie in dit project.

Wat kan wel

Het ontwerpproces laat ook zien dat de perfecte oplossing in dit gebied niet bestaat. Niet als we rekening moeten houden met alle randvoorwaarden. Wat gunstig is voor fietsers, is vaak weer niet goed voor het openbaar vervoer of de automobilist en andersom. Dit geldt ook per locatie. Een oplossing op het kruispunt Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan kan weer zorgen voor een nadelige situatie op het kruispunt Wilhelminasingel – Franciscus Romanusweg.

Er is nu een voorlopig ontwerp dat een oplossing biedt binnen alle huidige randvoorwaarden. In de tekeningen van het voorlopig ontwerp kun je de aanpassingen zien. Samengevat:

 • Op het kruispunt Wilhelminabrug – Franciscus Romanusweg steken fietsers aan 1 kant van het kruispunt over. Hier komt een nieuw fietspad in 2 richtingen langs de Franciscus Romanusweg (kant van de Maas). Dat betekent dat fietsers die vanaf de brug naar de Franciscus Romanusweg willen, niet meer hoeven te wachten op autoverkeer dat vanaf de Wilhelminasingel de Franciscus Romanusweg inslaat.
 • Op het kruispunt Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan rijdt de fietser via een fietspad de Sint Maartenslaan in richting het station. Op het kruispunt komen opstelruimtes. Verkeer kan in het midden even wachten, kijken en doorrijden. Op de Sint Maartenslaan-oost (aan de kant van het station), Wilhelminasingel en Wilhelminabrug rijden fietsers op fietsstroken. Op de Sint Maartenslaan-oost worden alle parkeerplaatsen langsparkeerplaatsen. Dat betekent dat auto's voor en achter elkaar parkeren in een rij. Bestuurders hebben zo bij het in- en uitparkeren meer zicht op fietsers en bussen.
 • De Sint Maartenslaan-west (aan de kant van Kumulus) krijgt een inritconstructie met de Wilhelminasingel. Dat betekent dat de Sint Maartenslaan hier iets hoger komt te liggen. Voor verkeer dat niet in deze buurt hoeft te zijn, wordt het op die manier minder aantrekkelijk om deze route te nemen. En als ze toch deze weg nemen, wordt hun snelheid aan het begin geremd.
 • De rijrichting op de parallelweg bij Artemis Tours wordt omgedraaid voor auto’s. Voor mensen die willen parkeren op de Wilhelminasingel tussen de Sint Maartenspoort en Sint Maartenslaan betekent het dat zij moeten rijden via de Sint Maartenlaan en dan rechtsaf via de Sint Maartenspoort. We draaien de rijrichting voor auto’s om zo meer ruimte te kunnen geven aan het fietspad en de inritconstructie.

Voorlopig ontwerp

Download de tekeningen van het voorlopig ontwerp

En lees de toelichting.

Op dit moment wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. We streven ernaar dat in oktober 2022 het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over dit ontwerp. Als ze akkoord gaan, dan wordt het ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. In november 2022 besluit de gemeenteraad dan of het ontwerp zo wordt uitgevoerd. 

Planning

 • voorjaar 2022: reacties en ideeën ophalen
 • voorjaar 2022: besluit gemeente voorkeursvariant  en vormen klankbordgroep
 • voorjaar/zomer 2022: conceptontwerp maken
 • juli 2022: informatiebijeenkomst voor de buurt - presentatie conceptontwerp
 • zomer 2022: opstellen ontwerp dat aan het college wordt voorgesteld
 • november 2022: besluit in gemeenteraad
 • 2024: begin werk.

Dit proces komt voort uit het raadsbesluit Verkeersstudie Stationsomgeving van 21 december 2021.

afbeelding kruispunt Wilhelminasingel en Wilhelminabrug grijze weg en witte strepen 2