Wilhelminasingel

We gaan het kruispunt Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel én de Wilhelminabrug onder handen nemen. Het doel? Een veiligere plek én meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Het ontwerp

Op 28 februari 2023 heeft gemeenteraad ingestemd met het ontwerp.

De perfecte oplossing bestaat niet in dit gebied. Wat goed is voor fietsers, is soms niet goed voor het openbaar vervoer of andersom. Een oplossing op het kruispunt Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan kan weer zorgen voor een nadelige situatie op het kruispunt Wilhelminasingel – Franciscus Romanusweg.

Het definitieve ontwerp biedt een oplossing binnen alle randvoorwaarden. In de tekeningen van het ontwerp kun je de aanpassingen zien. Samengevat:

Op het kruispunt Wilhelminabrug – Franciscus Romanusweg steken fietsers aan 1 kant van het kruispunt over. Hier komt een nieuw fietspad in tweerichtingen langs de Franciscus Romanusweg (aan de kant van de Maas). Fietsers die vanaf de brug naar de Franciscus Romanusweg willen, hoeven niet meer te wachten op autoverkeer dat vanaf de Wilhelminasingel de Franciscus Romanusweg inslaat. Voorlopig rijden fietsers vanaf de Sint Antoniuslaan weer aan allebei de kanten van de weg. In de toekomst wordt het tweerichtingen fietspad langs de Maas tot aan de Borgharenweg doorgezet.

Op het kruispunt Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan rijdt de fietser via een fietspad de Sint Maartenslaan in richting het station. Op het kruispunt komen opstelruimtes. Alle verkeersdeelnemers kunnen in het midden even wachten, kijken en doorrijden. Op de St. Maartenlaan-oost worden alle parkeerplaatsen langsparkeerplaatsen. Bestuurders kunnen dan bij het parkeren en wegrijden fietsers en bussen beter zien.

De Sint Maartenslaan-west krijgt een inritconstructie. Dat betekent dat het eerste deel van de Sint Maartenslaan hoger komt te liggen dan de Wilhelminasingel. Voor verkeer dat niet in deze buurt hoeft te zijn, wordt het op die manier minder aantrekkelijk, deze route te nemen. En als ze toch deze weg willen inrijden, wordt hun snelheid aan het begin geremd. De rijrichting op de parallelweg bij Artemis Tours wordt omgedraaid voor auto’s. Voor mensen die willen parkeren op de Wilhelminasingel tussen de Sint Maartenspoort en Sint Maartenslaan, betekent dit dat zij moeten rijden via de Sint Maartenlaan en dan rechtsaf via de Sint Maartenspoort. We draaien de rijrichting voor auto’s om zo meer ruimte te kunnen geven aan het fietspad en de inritconstructie.

Op de Wilhelminabrug en Wilhelminasingel komt een zogenaamde margestrook tussen de fietsstrook en de rijbaan. Deze strook zorgt voor meer afstand tussen fietsers en groot verkeer. Dit fietst prettiger. Fietsers kunnen over deze strook heen rijden. Op rustige momenten kunnen fietsers de rijbaan dus benutten om elkaar in te halen.

Ontwerp

Download de tekeningen van het ontwerp en lees de toelichting.

Achtergrond

Aanpassen kruispunten

Het kruispunt Sint Maartenslaan - Wilhelminasingel is een groot kruispunt. Auto’s en fietsers komen hier met hoge snelheid de brug af. Dat leidt regelmatig tot onveilige situaties. We willen het kruispunt overzichtelijker maken en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd moeten ook de bussen door kunnen blijven rijden. We hebben het nieuwe ontwerp samen met de omgeving, Arriva, de Fietsersbond en andere belanghebbenden en geïnteresseerden gemaakt.

Er is gekeken welk ontwerp de beste oplossing is voor de verkeersveiligheid, het comfort van fietsers en de busverbinding. Ook het kruispunt met de Franciscus Romanusweg is onderdeel van dit project. Hier staan geregeld wachtrijen en nemen fietsers en andere bestuurders risico’s bij het oversteken en afslaan.

Groot onderhoud Wilhelminabrug

Het asfalt van de Wilhelminabrug is in slechte staat. Het moet op zijn laatst vervangen worden eind 2024.

We gaan beide projecten samen aanpakken. Dit maakt het mogelijk de brug en de kruispunten aan te passen en daarmee voor voetgangers en fietsers een veiligere situatie te realiseren.

Niet alles kan

We hebben ongeveer 170 reacties gekregen op onze oproep voor ideeën. Ook hebben omwonenden en belangenorganisaties meegedacht in een aantal klankbordgroepen. We hebben geprobeerd alle input mee te nemen in het ontwerp. Zoals al eerder gezegd, niet alles kan. Dat heeft te maken met geld, veiligheid en met beleid. Een rotonde is niet mogelijk. Daarvoor is er te weinig ruimte op het kruispunt St. Maartenslaan - Wilhelminasingel. Ook stoplichten zijn geen goede oplossing. Verkeerslichten zorgen ervoor dat verkeersstromen gescheiden van elkaar het kruispunt kunnen oversteken. Op beide plekken binnen dit project zien we echter dat de hoeveelheid verkeer te klein is om een goede regeling met verkeerslichten te maken. Dit zorgt ervoor dat verkeer vaak onnodig moet wachten. Het risico bestaat dan dat met name voetgangers en fietsers de rode lichten gaan negeren.

In dit proces hebben we geen onderzoek gedaan naar andere routes voor het verkeer. De huidige situatie is het uitgangspunt en andere varianten uit de verkeersstudie stationsomgeving moeten niet onmogelijk worden gemaakt. Aan de breedte en draagkracht van de brug kunnen we niets veranderen. De Sint Antoniuslaan staat ook niet ter discussie in dit project.

Planning

  • Voorjaar 2022: reacties en ideeën ophalen
  • Voorjaar 2022: besluit gemeente voorkeursvariant  en vormen klankbordgroep
  • Voorjaar/zomer 2022: conceptontwerp maken
  • Juli 2022: informatiebijeenkomst voor de buurt - presentatie conceptontwerp
  • Zomer 2022: opstellen ontwerp dat aan het college wordt voorgesteld
  • Februari 2023: besluit in gemeenteraad
  • 2024: begin werk

Dit proces komt voort uit het raadsbesluit Verkeersstudie Stationsomgeving van 21 december 2021.