Verkeersstudie stationsomgeving

Tijdens de afgelopen jaren is er al veel verkeersonderzoek in de stationsomgeving gedaan. Waarom? En wanneer komt er een besluit? Wat houdt dat besluit in? Dat kunt u hieronder lezen.

Aanleiding

Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 was een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gaf aanleiding tot het indienen van een motie (7 juli 2017) door D66, GroenLinks, PvdA en SP. In deze motie werd gevraagd om zo snel als mogelijk de verkeerscirculatie rondom het station te onderzoeken. En om daarbij te streven naar verbeteren van de hele verkeerstructuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is.

Maar het onderzoek bleek niet zo eenvoudig. Ingrepen in de verkeerstructuur op de ene locatie zouden onvermijdelijk leiden tot effecten op een andere locatie. Het onderzoek moest dan ook worden verdiept en uitgebreid qua studiegebied. Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om hier verder onderzoek naar te doen. Wat zijn de effecten op andere plekken en kosten van een eventuele aanpassing van de verkeersstructuur?

Omgevingsvisie: slimmer en groener reizen

In het najaar van 2020 is de omgevingsvisie vastgesteld. In deze omgevingsvisie zit ook een mobiliteits(verkeers)visie. In Maastricht gaan we slimmer en groener reizen. Dat doen we figuurlijk via STOP. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst elektrisch). Via dit STOP-principe kiezen we voor een gezonde, ontspannende, onthaastende manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren. Deze visie hebben we meegenomen in het onderzoek naar de verkeerstructuur van de stationsomgeving.

Wat hebben we allemaal onderzocht?

Het onderzoek dat uitgevoerd is in 2017 en 2018 is vooral gericht op de busroutes. In het uitgevoerde onderzoek in de periode 2019-2020 is daar de auto bijgekomen en houden we nadrukkelijk rekening met meer ruimte voor de fietser en de voetganger.

Herkomst en bestemmingsonderzoek

Vragen die beantwoord worden gaan over de gevolgen van een keuze voor een bepaalde verkeerstructuur voor de leefomgevingskwaliteit, de bereikbaarheid, het openbaar vervoer, de kwaliteit en het economisch belang voor de stad.

Hiervoor is belangrijk te weten welk verkeer zich waar en in welke hoeveelheid bevindt. Is het bestemmingsverkeer of is er sprake van doorgaand sluipverkeer? Om hierover duidelijkheid te krijgen, is er in 2019 een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd.

Besluitvorming na de zomer

Het uitgevoerde onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat alles ingewikkeld in elkaar zit en er verschillende belangen spelen. Met behulp van de input vanuit verschillende belanghebbenden zijn we aan het kijken welke combinatie van maatregelen voor de hele stationsomgeving tot de beste resultaten leidt. Daarover gaat naar verwachting besluitvorming plaatsvinden in het najaar van 2021. 

Video's

Op 31 maart en op 28 april 2021 hebben digitale informatieavonden met raadsleden plaatsgevonden. Eind april zijn deze animatie en deze filmpjes online gezet. De filmpjes gaan over de projecten die in september bij de raad voorliggen.

Infomarkten

Op 19, 26 en 27 mei 2021 zijn er informatiebijeenkomsten geweest over de verkeerstudie stationsomgeving.  Deze zijn goed bezocht, circa 40 mensen zijn geweest. U kunt hier binnenkort meer lezen over de uitkomsten van de  bijeenkomsten.

Planning

 • Najaar 2019: diverse onderzoeken
 • 16 januari 2020: inloopavond
 • 2020: aanvullende onderzoeken
 • 31 maart 2021: informatiebijeenkomst gemeenteraad  of bekijk de presentatie van deze avond
 • 28 april 2021: informatiebijeenkomst gemeenteraad
 • 19, 26 en 27 mei 2021: infomarkten in de buurt 
 • Medio 2021: verwerking eindrapport
 • Najaar 2021: besluitvorming in raad. De geplande stadsronde van 7 september gaat niet door. In september volgt meer informatie over het vervolg.
 • Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de periode 2016-2017 was een gedeelte van de stationsomgeving afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gaf aanleiding tot het indienen van een motie (7 juli 2017) door D66, GroenLinks, PvdA en SP. Het college is verzocht om zo snel als mogelijk de verkeerscirculatie rondom het station te onderzoeken en daarbij te streven naar verbetering van de hele structuur, het mogelijk vermijden van sluipverkeer en doorgaand verkeer waar dat niet gewenst is. Daarnaast is het college verzocht om na de vereiste inspraak tot besluitvorming en uitvoering over te gaan.

  Als aanvulling daarop is in het najaar van 2020 de omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie is ook een visie op verkeer gegeven. De binnenstad wordt autoluwer met meer ruimte voor groen, de fiets en de voetganger. Deze principes zijn meegenomen in de verkeerstudie.

 • We kijken in deze studie naar de verkeerscirculatie in het hele stationsgebied. Dat is een moeilijk geheel en er spelen verschillende. We moeten rekeninghouden met busroutes, autoverkeer, fietsers en voetgangers. Een ingreep in de verkeersstructuur kan grote gevolgen hebben voor een andere locatie. Het bleek allemaal minder makkelijk dan we hadden voorzien bij het uitvoeren van de motie in 2017.

  Op 26 februari 2019 heeft de raad dan ook besloten om akkoord gaan met een verdiepend onderzoek. De focus moest daarbij liggen op de uitwerking van de busroutevariant waarbij bussen rijden via de Sint Maartenslaan en het Sphinxlunet. Daarnaast kwam de afsluiting van de overweg Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer op de agenda. Dit omdat deze twee ingrepen (busroutes en Duitse Poort) onderling samenhangen en bepalend zijn voor de structuur.

  Het onderzoek moest inzicht geven in de benodigde ruimtelijke ingrepen, de kosten, de effecten op gebied van verkeersstromen, verkeersdruk op alternatieve routes en kruispuntbelastingen, verkeersveiligheid en het effect op lucht en geluid. Maar ook het behoud van de bereikbaarheid en leefkwaliteit speelt een belangrijke rol.

 • Het gaat om het gebied dat bestaat uit de wijken: Wyck, Céramique, Heugemerveld, Wyckerpoort en Sint Maartenspoort. De Groene Loper vormt de oostgrens van dit gebied.

 • Voor de voorgenomen afsluiting van de Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer is een herkomst en bestemmingsonderzoek uitgevoerd. Zo weten we welk deel van het verkeer kan worden aangemerkt als sluipverkeer, verkeer dat eigenlijk via de tunnelbuis zou moeten rijden.

  Daarnaast is gekeken naar mogelijke ingrepen voor de autostructuur. Dat kan dan gaan om maatregelen om het autoverkeer minder hard te laten rijden of om het autoverkeer een andere route te laten rijden.

  Voor het busverkeer is gekeken wat de effecten zijn als de bus niet meer (volledig) door de Stationsstraat rijden.

  De onderzochte maatregelen hebben allemaal tot doel om meer ruimte te maken voor het langzaam verkeer: de fiets en de voetganger in het stadscentrum.

 • Vanaf 2018 voert de gemeente al gesprekken met diverse belanghebbenden. Vanwege de impact van de voorgestelde maatregelen is het onderzoeksgebied in de loop van de tijd uitgebreid. Er zijn vanuit meerdere wijken actiegroeperingen ontstaan.

  De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 januari 2020 in het stationsgebouw. De hierbij en later gestelde vragen met bijbehorende antwoorden kunt u binnenkort terugvinden op deze website. Met behulp van de opgehaalde input zijn we verder gegaan met te onderzoeken welke combinatie van maatregelen voor de hele stationsomgeving tot de beste resultaten leidt. Die maatregelen gaan we in het voorjaar van 2021 presenteren.

 • Belanghebbenden informeren we in april en mei zowel digitaal als fysiek (indien mogelijk vanwege de dan geldende maatregelen) over de nieuwe resultaten van de studie en de maatregelen. 

 • Er zijn nog geen besluiten genomen. De gemeenteraad beslist in het najaar van 2021 over de maatregelen. Dat gaat via de cyclus van stadsronde-raadsronde-raadsbesluit. Bij de stadsronde kunt u inspreken.

 • U kunt u vragen per mail stellen aan stationsomgeving [at] maastricht.nl. Ook kunt u contact opnemen met Marijke Terpstra via mail marijke.terpstra [at] maastricht.nl of telefonisch via 043 350 44 12.

Eerdere besluitvorming

Blijf op de hoogte

En meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘stationsomgeving’, via stationsomgeving [at] maastricht.nl.