Afvalbeleid

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het serviceniveau en de inzet van communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Op deze pagina lees je over het proces, de planning en op welke manier jij je mening kunt geven.

Je mening geven

De komende jaren bepalen we of het huidige afvalbeleid voor Maastricht aangepast moet worden en op welke manier. We staan aan het begin van dit proces en starten met het ophalen van meningen. Hoe (on)tevreden ben je over het huidige afvalbeleid? En hoe denk je over het voorkomen, scheiden en hergebruiken van afval? We luisteren graag. Daarom organiseren wij in de maand april van 2023 4 wijkbijeenkomsten.

Locaties en datums

De wijkbijeenkomsten vinden plaats op:

 • Maandag 3 april in Buurtcentrum Daalhof
 • Donderdag 6 april in Buurtcentrum Nazareth
 • Maandag 17 april (deze locatie is nog niet bekend, houd deze webpagina in de gaten)
 • Donderdag 20 april in Stayokay hostel Maastricht

Je bent telkens vanaf 18.30 uur welkom. Om 19.00 uur begint het programma. We zorgen voor koffie, thee en vlaai. Om uiterlijk 21.15 uur sluiten we de avond af.

Meld je aan

 • Als je liever online je mening geeft, kan dat ook. Zo krijg iedereen de kans om mee te denken, óók wanneer iemand niet naar de bijeenkomsten kan of wil komen. Op 3 april plaatsen we het online reactieformulier op deze website.

  Belangrijk! Inwoners die het reactieformulier hebben ingevuld, krijgen geen persoonlijk antwoord op vragen of suggesties. Heb je een klacht of melding waar je graag persoonlijk antwoord op wilt krijgen, dan raden we je aan om dit door te geven via MijnGemeenteapp

 • We verwerken alle meningen en ideeën in een verslag. We noemen in het verslag geen namen, dus je blijft anoniem. Het verslag krijg je (als je dat hebt aangegeven) per mail toegestuurd of vind je op deze webpagina. Bij het verder uitwerken van het beleid, houden we dit verslag erbij. In de 2e helft van 2023 organiseren we nog een stadsronde voor het bespreken van het concept beleidskader. Houd deze projectpagina in de gaten voor de precieze datum.

 • Het maken van nieuw beleid en het voorbereiden van de uitvoering duurt een aantal jaren. We weten nog niet precies wanneer je de gevolgen van het nieuwe beleid zult merken. Dat is hoe dan ook na 2024.

Waarom afvalbeleid opnieuw bekijken?

In ons huidige beleid werken we aan een stad met minder huishoudelijk restafval. Dat betekent zo weinig mogelijk afval laten ontstaan en afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen. We willen het makkelijk maken om afval te scheiden en het aanbieden van restafval ontmoedigen. Inmiddels is het tijd om het huidige afvalbeleid opnieuw te bekijken.

3 fasen

Het komen tot een nieuw afvalbeleid kost tijd. Er zijn 3 fasen die we doorlopen.

 • De 1e stap is het vormen van een visie. Wat vinden we belangrijk als het gaat om afval? Moeten we meer inzetten op preventie en hergebruik? Moet de service naar de inwoner aangepast worden? In het Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen gaan we deze (en andere) vragen beantwoorden. En beschrijven we onze ambities, doelen en kaders. Dit doen we samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met deze 2 gemeenten werken we op het gebied van afval al sterk samen. De gemeenteraad stelt het beleidskader vast.

  Representatief inwonersonderzoek

  In januari 2023 kregen zo’n 3.500 inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek kun je later in 2023 op deze pagina terugvinden.

  Wijkbijeenkomsten

  In het voorjaar van 2023 gaan we de wijken in om met inwoners te praten over het huidige afvalbeleid en wat eventueel anders kan in de toekomst. 

  Start: eind 2022
  Einde: eind 2023

 • De 2e stap is het uitwerken van de visie en ambities. In het grondstoffenplan staat uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Hoe gaan we de verschillende afvalstromen inzamelen? Blijft dat op de huidige manier of gaan we dingen anders doen? Ook werken we in het plan de kosten uit en doen een voorstel voor de communicatie en handhaving. Het college van burgemeester en wethouders stelt het grondstoffenplan vast.

  Start: eind 2023 (naar verwachting)
  Einde: eind 2024 (naar verwachting)

 • Nadat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, beginnen we met het voorbereiden van de invoering. Daar komt vaak veel bij kijken. We moeten onze bedrijfsvoering aanpassen, wellicht nieuw materieel kopen enzovoort. Het duurt dus enige tijd voordat nieuw beleid is vastgesteld en tot uitvoering is gebracht.

  Planning: nu nog onbekend

Veelgestelde vragen

 • Het nieuwe afvalbeleid gaat over al het huishoudelijk afval. Denk aan:

  • groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E)
  • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
  • oud papier en karton
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • glas
  • kleding, textiel en schoenen
  • grof afval zoals bouw- en sloopafval, grond, hout et cetera
  • kringloopgoederen
  • elektrische apparaten
  • klein chemisch afval (KCA)
  • restafval.
 • We nemen voor de korte termijn extra maatregelen om de overlast aan te pakken. In de tussentijd gaan we het huidige afvalbeleid in zijn geheel én zorgvuldig met raad, inwoners en andere betrokkenen evalueren. Daarbij is een wijziging van inzamelfrequentie niet binnen korte termijn in te voeren. Het vraagt veel voorbereidingstijd. Denk aan het aanpassen van de afvalkalender, wijzigen van routes, inzet van materieel en personeel en het informeren van inwoners. Ook heeft het financiële gevolgen waar we goed bij stil moeten staan.

  Op korte termijn voeren we daarom geen stadsbrede wijzigingen door. Wél hebben we aandacht voor de problemen (op buurtniveau) en kijken we per geval of en hoe we de situatie kunnen verbeteren. 

 • We zien in de stad en horen van inwoners dat er problemen rondom de afvalinzameling zijn. Om de overlast aan te pakken, nemen wij extra maatregelen. We lichten deze kort toe.

  1. Afvalcoaches in gesprek bij bekende dumpplekken
   We gaan met inwoners in gesprek over de vervuiling, oorzaken en redenen, gevolgen en oplossingen. We spreken veroorzakers aan op hun gedrag. 
  2. Extra handhaving
   We gaan beter controleren of restzakken wel goed aangeboden zijn.
  3. Woon je in het stadscentrum?
   En halen we je afval op dinsdagavond op? Dan heb je een uur extra om je afval aan te bieden. Eerder kon je op dinsdagavond je restzak en groene afvalbak alleen aanbieden tussen 17.00 en 18.00 uur. Vanaf 2023 kan dat tussen 17.00 en 19.00 uur. Afval wordt vanaf 19.00 uur opgehaald. En we ruimen de binnenstad extra vaak op als dat nodig is.

  Met deze maatregelen hopen we dat de afvalproblemen in het stadscentrum en daarbuiten (snel) minder worden. Dit kan alleen met hulp van inwoners en ondernemers. Jij kunt helpen door je afval goed te scheiden en de restzak en groene emmer op het goede moment buiten te zetten.

Uitkomsten onderzoek plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)

Begin 2022 onderzochten we wat nodig is om te zorgen dat het PBD-afval zo goed mogelijk wordt ingezameld. Zodat zoveel mogelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. We vroegen inwoners van Maastricht hoe zij denken over het scheiden van PBD-afval.

Lees de resultaten van het onderzoek

 • Omdat we dit in z’n geheel met de andere afvalstromen willen beoordelen. Stel we zouden overstappen naar huis-aan-huisinzameling van PBD-zakken. Dan betekent dit voor mensen die klein wonen dat zij naast de restafvalzakken ook PBD-zakken in huis moeten opslaan. Nader onderzoek is dus wenselijk.