Afvalbeleid

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het serviceniveau en de inzet van communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Op deze pagina lees je over het proces, de planning en op welke manier jij betrokken wordt in dit proces.

3 fasen

Het komen tot een nieuw afvalbeleid kost tijd. Er zijn 3 fasen die we doorlopen.

 • De 1e stap is het vormen van een visie. Dat doen we samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Wat vinden we belangrijk als het gaat om afval? Moeten we meer inzetten op preventie en hergebruik? Moet de service naar de inwoner aangepast worden? In het Beleidskader Afval en Grondstoffen gaan we deze (en andere) vragen beantwoorden. En beschrijven we onze ambities, doelen en kaders. Het bevat nog geen concrete ideeën. Die komen later in het grondstoffenplan (fase 2). Meer informatie staat ook in het persbericht van 23 november 2023. Het regionaal beleidskader wordt in februari 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

  Start: eind 2022
  Einde: februari 2024

 • De 2e stap is het uitwerken van de visie en ambities. In het grondstoffenplan staat uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Hoe gaan we de verschillende afvalstromen inzamelen? Blijft dat op de huidige manier of gaan we dingen anders doen? Ook werken we in het plan de kosten uit en doen een voorstel voor de communicatie en handhaving. Het college van burgemeester en wethouders stelt het grondstoffenplan vast.

  Start: begin 2024 
  Einde: eind 2024 (naar verwachting)

 • Nadat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, beginnen we met het voorbereiden van de invoering. Daar komt vaak veel bij kijken. We moeten onze bedrijfsvoering aanpassen, wellicht nieuw materieel kopen enzovoort. Het duurt dus enige tijd voordat nieuw beleid is vastgesteld en tot uitvoering is gebracht. De 1e veranderingen zijn op z’n vroegst in 2025 zichtbaar voor inwoners.

  Planning: nu nog onbekend

Meedenken en meedoen

De mening van inwoners vinden we erg belangrijk. We hebben op verschillende manieren naar inwoners geluisterd. Zie onderaan deze pagina hoe we dat deden en wat we hebben opgehaald.

Stadsronde januari 2024

Het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen is in november 2023 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In februari 2024 bespreekt de gemeenteraad dit beleidskader. Voorafgaand aan een besluit organiseerde de raad van Maastricht op 9 januari 2024 een stadsronde voor Maastricht. Inwoners en belanghebbenden konden hun mening geven over het beleidskader, vragen stellen aan de raadsleden en met hen in gesprek gaan over het te nemen besluit. 

Lees het beleidskader

Kijk de stadsronde terug

Onderzoeken en wijkbijeenkomsten

Om te komen tot een Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen hebben we op verschillende momenten naar de mening van inwoners en stakeholders gevraagd. We willen iedereen die zijn/haar mening heeft gegeven van harte bedanken. We waarderen de tijd en moeite die je hebt genomen. Jouw bijdrage helpt ons een (nog) betere afweging te kunnen maken.

Naast de mening van de stad kijken wij bij het vormen van beleid ook naar andere aspecten zoals kosten, milieuprestaties, handhaving en uitvoerbaarheid. Zoals je zult begrijpen, kunnen wij onmogelijk met de wensen van íedereen rekening houden. Een voorbeeld: meer service (aan huis) betekent hogere kosten voor de gemeente en uiteindelijk ook voor inwoners.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het beleidskader ligt bij het college. Het is aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

 • Begin 2022 onderzochten we wat nodig is om te zorgen dat het PBD-afval zo goed mogelijk wordt ingezameld. Zodat zoveel mogelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. We vroegen inwoners van Maastricht hoe zij denken over het scheiden van PBD-afval. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in het nieuwe afvalbeleid.

  Bekijk de rapportage met de resultaten van het onderzoek

 • Begin 2023 kregen zo’n 3.500 inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de resultaten van het inwonersonderzoek

 • Begin 2023 vroegen we maatschappelijke organisaties om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de rapportage van het belanghebbendenonderzoek 

 • In april 2023 konden inwoners meepraten tijdens 4 wijkbijeenkomsten en/of hun reactie geven via een online formulier. Alle meningen en ideeën worden op hoofdlijnen gebundeld in een verslag. 

  Lees het verslag

Vragen en antwoorden

 • Het nieuwe afvalbeleid gaat over al het huishoudelijk afval. Denk aan:

  • groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E)
  • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
  • oud papier en karton
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • glas
  • kleding, textiel en schoenen
  • grof afval zoals bouw- en sloopafval, grond, hout et cetera
  • kringloopgoederen
  • elektrische apparaten
  • klein chemisch afval (KCA)
  • restafval.
 • Het maken van nieuw beleid en het voorbereiden van de uitvoering duurt een aantal jaren. We weten nog niet precies wanneer je de gevolgen van het nieuwe beleid zult merken. Dat is hoe dan ook niet eerder dan 2025.

 • We zijn het huidige afvalbeleid in zijn geheel én zorgvuldig met raad, inwoners en andere betrokkenen aan het evalueren. Op korte termijn passen we de manier van inzamelen daarom niet aan. Wél hebben we aandacht voor de problemen (op buurtniveau) en kijken we per geval of en hoe we de situatie kunnen verbeteren.

 • We passen vanaf 1 januari 2024 de routes van onze afvalwagens aan. Nu zijn de ritten soms niet logisch. Door de routes slim te veranderen, kunnen we sneller en goedkoper werken. Zo hoeft de afvalstoffenheffing in 2024 niet omhoog. Op deze pagina leest u hier meer over.