Afvalbeleid

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het serviceniveau en de inzet van communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Op deze pagina lees je over het proces, de planning en op welke manier jij je mening kunt geven.

Waarom

In ons huidige beleid werken we aan een stad met minder huishoudelijk restafval. Dat betekent zo weinig mogelijk afval laten ontstaan en afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen. We willen het makkelijk maken om afval te scheiden en het aanbieden van restafval ontmoedigen. Inmiddels is het tijd om het huidige afvalbeleid opnieuw te bekijken.

Aanpak

Het komen tot een nieuw afvalbeleid kost tijd. Er zijn 3 fasen die we doorlopen.

Fase 1: Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen

De 1e stap is het vormen van een visie. Wat vinden we belangrijk als het gaat om afval? Moeten we meer inzetten op preventie en hergebruik? Moet de service naar de inwoner aangepast worden? In het Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen gaan we deze (en andere) vragen beantwoorden. En beschrijven we onze ambities, doelen en kaders. Dit doen we samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met deze 2 gemeenten werken we op het gebied van afval al sterk samen. De gemeenteraad stelt het beleidskader vast.

Start: eind 2022
Einde: eind 2023

Fase 2: Grondstoffenplan

De 2e stap is het uitwerken van de visie en ambities. In het grondstoffenplan staat uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Hoe gaan we de verschillende afvalstromen inzamelen? Blijft dat op de huidige manier of gaan we dingen anders doen? Ook werken we in het plan de kosten uit en doen een voorstel voor de communicatie en handhaving. Het college van burgemeester en wethouders stelt het grondstoffenplan vast.

Start: eind 2023 (naar verwachting)
Einde: eind 2024 (naar verwachting)

Fase 3: Uitvoering en invoering

Nadat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, beginnen we met het voorbereiden van de invoering. Daar komt vaak veel bij kijken. We moeten onze bedrijfsvoering aanpassen, wellicht nieuw materieel kopen enzovoort. Het duurt dus enige tijd voordat nieuw beleid is vastgesteld en tot uitvoering is gebracht.

Planning: nu nog onbekend

 • Het nieuwe afvalbeleid gaat over al het huishoudelijk afval. Denk aan:

  • groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E)
  • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
  • oud papier en karton
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • glas
  • kleding, textiel en schoenen
  • grof afval zoals bouw- en sloopafval, grond, hout et cetera
  • kringloopgoederen
  • elektrische apparaten
  • klein chemisch afval (KCA)
  • restafval.

Je mening geven

Inwoners kunnen op meerdere momenten in het proces meedenken over het nieuwe afvalbeleid. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Fase 1 Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen

Representatief inwonersonderzoek

In januari 2023 krijgen zo’n 3.500 inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Voor dit onderzoek zijn willekeurig mensen geselecteerd. Dit gebeurt vanuit de Basisregistratie personen (BRP). De resultaten van dit onderzoek kun je later in 2023 op deze pagina terugvinden.

Wijkbezoeken

In het voorjaar van 2023 gaan we de wijken in om met inwoners te praten over het huidige afvalbeleid en wat eventueel anders kan in de toekomst. Houd deze pagina in de gaten voor de precieze data en locaties.

Wat doen we in de tussentijd?

We zien in de stad en horen van inwoners dat er problemen rondom de afvalinzameling zijn. Om de overlast aan te pakken, nemen wij extra maatregelen. We lichten deze kort toe.

 1. Afvalcoaches in gesprek bij bekende dumpplekken
  We gaan met inwoners in gesprek over de vervuiling, oorzaken en redenen, gevolgen en oplossingen. We spreken veroorzakers aan op hun gedrag. 
 2. Extra handhaving
  We gaan beter controleren of restzakken wel goed aangeboden zijn.
 3. Woon je in het stadscentrum?
  En halen we je afval op dinsdagavond op? Dan heb je een uur extra om je afval aan te bieden. Eerder kon je op dinsdagavond je restzak en groene afvalbak alleen aanbieden tussen 17.00 en 18.00 uur. Vanaf 2023 kan dat tussen 17.00 en 19.00 uur. Afval wordt vanaf 19.00 uur opgehaald. En we ruimen de binnenstad extra vaak op als dat nodig is.

Met deze maatregelen hopen we dat de afvalproblemen in het stadscentrum en daarbuiten (snel) minder worden. Dit kan alleen met hulp van inwoners en ondernemers. Jij kunt helpen door je afval goed te scheiden en de restzak en groene emmer op het goede moment buiten te zetten.

 • We nemen voor de korte termijn extra maatregelen om de overlast aan te pakken. In de tussentijd gaan we het huidige afvalbeleid in zijn geheel én zorgvuldig met raad, inwoners en andere betrokkenen evalueren. Daarbij is een wijziging van inzamelfrequentie niet binnen korte termijn in te voeren. Het vraagt veel voorbereidingstijd. Denk aan het aanpassen van de afvalkalender, wijzigen van routes, inzet van materieel en personeel en het informeren van inwoners. Ook heeft het financiële gevolgen waar we goed bij stil moeten staan.

  Op korte termijn voeren we daarom geen stadsbrede wijzigingen door. Wél hebben we aandacht voor de problemen (op buurtniveau) en kijken we per geval of en hoe we de situatie kunnen verbeteren. 

Uitkomsten onderzoek plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)

Begin 2022 onderzochten we wat nodig is om te zorgen dat het PBD-afval zo goed mogelijk wordt ingezameld. Zodat zoveel mogelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. We vroegen inwoners van Maastricht hoe zij denken over het scheiden van PBD-afval.

Lees de resultaten van het onderzoek

 • Omdat we dit in z’n geheel met de andere afvalstromen willen beoordelen. Stel we zouden overstappen naar huis-aan-huisinzameling van PBD-zakken. Dan betekent dit voor mensen die klein wonen dat zij naast de restafvalzakken ook PBD-zakken in huis moeten opslaan. Nader onderzoek is dus wenselijk.