Afvalbeleid

Elke gemeente stelt een eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Op deze pagina lees je over het proces, de planning en op welke manier jij betrokken wordt in dit proces.

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten wat belangrijk is als het gaat om het afval van huishoudens in Maastricht. Dit is beschreven in het regionaal beleidskader. Het grondstoffenplan waar de gemeente nu aan werkt, is een verdere uitwerking van dit beleid. In het grondstoffenplan wordt uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Het goed scheiden van afval is heel belangrijk. En er moet minder overlast van afval in de openbare ruimte zijn.

Geef je mening!

We willen graag weten wat jij vindt van de manier van afval inzamelen en scheiden. Laat dit weten en vul de vragenlijst in voor 29 mei 2024.

3 fasen

Het komen tot een nieuw afvalbeleid kost tijd. Er zijn 3 fasen die we doorlopen.

 • De 1e stap was het vormen van een visie. Dat deden we samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Het resultaat is het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen. Hierin staan onze ambities, doelen en kaders beschreven. Het regionaal beleidskader is op 27 februari 2024 door de gemeenteraad van Maastricht vastgesteld.

  Lees het beleidskader 

  Start: eind 2022
  Einde: februari 2024

 • De 2e stap is het uitwerken van de visie en ambities. In het grondstoffenplan staat uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Hoe gaan we de verschillende afvalstromen inzamelen? Blijft dat op de huidige manier of gaan we dingen anders doen? Ook werken we in het plan de kosten uit en doen een voorstel voor de communicatie en handhaving. Het grondstoffenplan wordt door het college van burgemeester en wethouders, en op onderdelen door de gemeenteraad, vastgesteld.

  Start: februari 2024 
  Einde: begin 2025 (naar verwachting)

 • Nadat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, beginnen we met het voorbereiden van de invoering. Daar komt vaak veel bij kijken. We moeten misschien onze manier van werken aanpassen, of nieuw materieel kopen, enzovoort. Het duurt dus enige tijd voordat nieuw beleid echt uitgevoerd kan worden. De 1e veranderingen zijn op z’n vroegst in 2025 zichtbaar voor inwoners.

  Planning: nu nog onbekend

Meedenken en meedoen

De mening van inwoners vinden we erg belangrijk. We hebben op verschillende manieren naar inwoners geluisterd.

Onderzoeken en wijkbijeenkomsten

Om het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen te maken hebben we op verschillende momenten naar de mening van inwoners en stakeholders gevraagd. We willen iedereen die zijn/haar mening heeft gegeven van harte bedanken. We waarderen de tijd en moeite die je hebt genomen. Jouw bijdrage heeft ons geholpen een (nog) betere afweging te maken.

Verder hebben wij gekeken naar andere aspecten zoals kosten, milieuprestaties, handhaving en uitvoerbaarheid. Zoals je zult begrijpen, kunnen wij onmogelijk met de wensen van íedereen rekening houden. Een voorbeeld: meer service (aan huis) betekent hogere kosten voor de gemeente en uiteindelijk ook voor inwoners.

 • Begin 2022 onderzochten we wat nodig is om te zorgen dat het pmd-afval zo goed mogelijk wordt ingezameld. Zodat zoveel mogelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. We vroegen inwoners van Maastricht hoe zij denken over het scheiden van pmd-afval. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in het nieuwe afvalbeleid.

  Bekijk de rapportage met de resultaten van het onderzoek

 • Begin 2023 kregen zo’n 3.500 inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de resultaten van het inwonersonderzoek

 • Begin 2023 vroegen we maatschappelijke organisaties om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de rapportage van het belanghebbendenonderzoek 

 • In april 2023 konden inwoners meepraten tijdens 4 wijkbijeenkomsten en/of hun reactie geven via een online formulier. Alle meningen en ideeën worden op hoofdlijnen gebundeld in een verslag. 

  Lees het verslag

Vragen en antwoorden

 • Het nieuwe afvalbeleid gaat over al het huishoudelijk afval. Denk aan:

  • groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e)
  • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)
  • oud papier en karton
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • glas
  • kleding, textiel en schoenen
  • grof afval zoals bouw- en sloopafval, grond, hout etcetera
  • kringloopgoederen
  • elektrische apparaten
  • klein chemisch afval (KCA)
  • restafval.
 • Het maken van nieuw beleid en het voorbereiden van de uitvoering duurt een aantal jaren. We weten nog niet precies wanneer je de gevolgen van het nieuwe beleid zult merken. Dat is hoe dan ook niet eerder dan 2025.

 • We zijn het huidige afvalbeleid in zijn geheel én zorgvuldig met raad, inwoners en andere betrokkenen aan het evalueren. Op korte termijn passen we de manier van inzamelen daarom niet aan. Wél hebben we aandacht voor de problemen (op buurtniveau) en kijken we per geval of en hoe we de situatie kunnen verbeteren.

 • o Vanaf 1 januari 2024 zijn de routes van onze afvalwagens aangepast. Voor die tijd waren de ritten soms niet logisch. Nu we de routes slim hebben veranderd, werken we sneller en goedkoper. Zo hoefde de afvalstoffenheffing in 2024 niet omhoog.
  o Op 1 april 2024 is gestart met een proef waarbij we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) huis-aan-huis ophalen in Borgharen en Itteren. Ook vervangen we de pmd-containers door textielcontainers op de milieuperrons in deze wijken. De proef duurt tot eind 2024. Op basis van de resultaten van de proef zullen we beslissen of we vanaf 1 januari 2025 het pmd-afval in Maastricht huis-aan-huis gaan ophalen.