Afvalbeleid

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het serviceniveau en de inzet van communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we het huidige afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Op deze pagina lees je over het proces, de planning en op welke manier jij betrokken wordt in dit proces.

Waarom afvalbeleid opnieuw bekijken?

In ons huidige beleid werken we aan een stad met minder huishoudelijk restafval. Dat betekent zo weinig mogelijk afval laten ontstaan en afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen. We willen het makkelijk maken om afval te scheiden en het aanbieden van restafval ontmoedigen. Inmiddels is het tijd om het huidige afvalbeleid opnieuw te bekijken.

3 fasen

Het komen tot een nieuw afvalbeleid kost tijd. Er zijn 3 fasen die we doorlopen.

 • De 1e stap is het vormen van een visie. Wat vinden we belangrijk als het gaat om afval? Moeten we meer inzetten op preventie en hergebruik? Moet de service naar de inwoner aangepast worden? In het Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen gaan we deze (en andere) vragen beantwoorden. En beschrijven we onze ambities, doelen en kaders. Dit doen we samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met deze 2 gemeenten werken we op het gebied van afval al sterk samen. De gemeenteraad stelt het beleidskader vast.

  De mening van inwoners is in deze fase erg belangrijk. We hebben op verschillende manieren naar inwoners geluisterd. Zie onderaan deze pagina hoe we dat deden en wat we hebben opgehaald.

  Stadsronde

  Eind 2023 zal het college van burgemeester en wethouders het conceptbeleidskader voorleggen en bespreken met de gemeenteraad. Daarna vindt hierover een Stadsronde plaats. Je hebt dan de mogelijkheid om in te spreken. Meer informatie volgt later. Houd deze webpagina in de gaten. Start: eind 2022

  Einde: eind 2023 (naar verwachting)

 • De 2e stap is het uitwerken van de visie en ambities. In het grondstoffenplan staat uitgelegd hoe de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst wil regelen. Hoe gaan we de verschillende afvalstromen inzamelen? Blijft dat op de huidige manier of gaan we dingen anders doen? Ook werken we in het plan de kosten uit en doen een voorstel voor de communicatie en handhaving. Het college van burgemeester en wethouders stelt het grondstoffenplan vast.

  Start: begin 2024 (naar verwachting)
  Einde: eind 2024 (naar verwachting)

 • Nadat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, beginnen we met het voorbereiden van de invoering. Daar komt vaak veel bij kijken. We moeten onze bedrijfsvoering aanpassen, wellicht nieuw materieel kopen enzovoort. Het duurt dus enige tijd voordat nieuw beleid is vastgesteld en tot uitvoering is gebracht.

  Planning: nu nog onbekend

Terugkoppeling onderzoeken en wijkbijeenkomsten

Om te komen tot een Regionaal Beleidskader Huishoudelijke Grondstoffen hebben we op verschillende momenten naar de mening van inwoners en stakeholders gevraagd. We willen iedereen die zijn/haar mening heeft gegeven van harte bedanken. We waarderen de tijd en moeite die je hebt genomen. Jouw bijdrage helpt ons een (nog) betere afweging te kunnen maken.

Naast de mening van de stad kijken wij bij het vormen van beleid ook naar andere aspecten zoals kosten, milieuprestaties, handhaving en uitvoerbaarheid. Zoals je zult begrijpen, kunnen wij onmogelijk met de wensen van íedereen rekening houden. Een voorbeeld: meer service (aan huis) betekent hogere kosten voor de gemeente en uiteindelijk ook voor inwoners.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het beleidskader ligt bij het college. Het is aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

 • Begin 2022 onderzochten we wat nodig is om te zorgen dat het PBD-afval zo goed mogelijk wordt ingezameld. Zodat zoveel mogelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. We vroegen inwoners van Maastricht hoe zij denken over het scheiden van PBD-afval. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in het nieuwe afvalbeleid.

  Bekijk de rapportage met de resultaten van het onderzoek

 • Begin 2023 kregen zo’n 3.500 inwoners een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de resultaten van het inwonersonderzoek

 • Begin 2023 vroegen we maatschappelijke organisaties om een vragenlijst in te vullen. 

  Bekijk de rapportage van het belanghebbendenonderzoek 

 • In april 2023 konden inwoners meepraten tijdens 4 wijkbijeenkomsten en/of hun reactie geven via een online formulier. Alle meningen en ideeën worden op hoofdlijnen gebundeld in een verslag. 

  Lees het verslag

Veelgestelde vragen

 • Het nieuwe afvalbeleid gaat over al het huishoudelijk afval. Denk aan:

  • groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E)
  • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
  • oud papier en karton
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • glas
  • kleding, textiel en schoenen
  • grof afval zoals bouw- en sloopafval, grond, hout et cetera
  • kringloopgoederen
  • elektrische apparaten
  • klein chemisch afval (KCA)
  • restafval.
 • Het maken van nieuw beleid en het voorbereiden van de uitvoering duurt een aantal jaren. We weten nog niet precies wanneer je de gevolgen van het nieuwe beleid zult merken. Dat is hoe dan ook na 2024.

 • We zien in de stad en horen van inwoners dat er problemen rondom de afvalinzameling zijn. Om de overlast aan te pakken, nemen wij extra maatregelen. We lichten deze kort toe.

  1. Afvalcoaches in gesprek bij bekende dumpplekken
   We gaan met inwoners in gesprek over de vervuiling, oorzaken en redenen, gevolgen en oplossingen. We spreken veroorzakers aan op hun gedrag. 
  2. Extra handhaving
   We gaan beter controleren of restzakken wel goed aangeboden zijn.
  3. Woon je in het stadscentrum?
   En halen we je afval op dinsdagavond op? Dan heb je een uur extra om je afval aan te bieden. Eerder kon je op dinsdagavond je restzak en groene afvalbak alleen aanbieden tussen 17.00 en 18.00 uur. Vanaf 2023 kan dat tussen 17.00 en 19.00 uur. Afval wordt vanaf 19.00 uur opgehaald. En we ruimen de binnenstad extra vaak op als dat nodig is.

  Met deze maatregelen hopen we dat de afvalproblemen in het stadscentrum en daarbuiten (snel) minder worden. Dit kan alleen met hulp van inwoners en ondernemers. Jij kunt helpen door je afval goed te scheiden en de restzak en groene emmer op het goede moment buiten te zetten.

 • We nemen voor de korte termijn extra maatregelen om de overlast aan te pakken. Zie uitklapveld hierboven. In de tussentijd zijn we het huidige afvalbeleid in zijn geheel én zorgvuldig met raad, inwoners en andere betrokkenen het evalueren. Op korte termijn voeren we daarom geen stadsbrede wijzigingen door. Wél hebben we aandacht voor de problemen (op buurtniveau) en kijken we per geval of en hoe we de situatie kunnen verbeteren.