Bewoners eensgezind over “verkeer en milieu”

op 29 maart 2018 door John Geelen Buurtreporter

Onderstaande brief van zeventien bewonersorganisaties, – stichtingen en -verenigingen aan de nieuwe gemeenteraad over Verkeer en Milieu laat eensgezindheid zien en doen voorstel om nauw betrokken te worden bij het beleid dienaangaande.

Aan de fracties van de gemeenteraad van Maastricht.

Namens ons burgers bent u de komende vier jaar het centrum van de politieke besluitvorming. U beslist de komende vier jaar welke richting onze stad in slaat. U kiest of onze stad gezondheid en veiligheid bovenaan de agenda zet. U bepaalt of Maastricht een stad blijft waar niet alleen toeristen graag komen, maar ook bewoners zich thuis voelen.

Net voor de verkiezingen is op het gebied van Verkeer en Milieu een belangrijke stap gezet: het voorstel tot het invoeren van een milieuzone werd aangenomen en aangevuld met twee moties die de milieuzone mogelijk verruimen. Enerzijds door het gebied te vergroten en anderzijds door naast (vracht)auto’s ook kleinere voertuigen mee te nemen in het onderzoek.

Wij weten dat u participatie heel erg belangrijk vindt. Wij weten ook dat dit de afgelopen jaren niet altijd uit de verf is gekomen. Daarom geven wij u als burgers een aantal essentiële handvaten mee tijdens de coalitieonderhandelingen. Wij vragen u om maatregelen en garanties voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Dit doen we namens een zeventiental bewoners-stichtingen, -verenigingen en -organisaties.

Wat zien wij voor ons? Een aantrekkelijke, leefbare stad met:

  • Een zo groot mogelijke milieuzone;
  • Een verkeerscirculatieplan en stedelijk parkeerbeleid dat het auto gebruik terugdringt en de overlast vermindert;
  • Adequate bevoorrading door zero-emissie voertuigen van beperkte afmetingen en massa’s;
  • Maatregelen die doorgaand internationaal sluipverkeer onmogelijk maken;
  • Beperkende maatregelen voor vervuilende snorfietsen, brommers en scooters en compensatie bij het omwisselen in schonere alternatieven;
  • Samenhangende maatregelen om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren en aantrekkelijker te maken;
  • Handhaving waarbij bewoners, (internationale) bezoekers en ondernemers op eenzelfde manier behandeld worden.
  • Een betere balans tussen de promotie van de regio als aantrekkelijk distributieknooppunt enerzijds en de negatieve gevolgen van toenemende scheepvaart op de Maas en de uitbreiding van het vliegverkeer van MAA anderzijds.

Deze maatregelen leiden niet alleen tot een verbeterde luchtkwaliteit, maar vermindert ook de overlast door geluid en trillingen. De meeste maatregelen zijn niet nieuw, ze komen uit het eerder verschenen visie-document “milieuzonering en verkeer” uit 2017. De uitstoot van (ultra-)fijnstof, roet en stikstofdioxide heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van mensen. Wij zien graag dat onze gemeente de advieswaarde WHO (World Health Organisation) voor fijnstof hanteert, omdat deze bedoeld is om zoveel mogelijk schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen.

U zocht allen contact met ons tijdens de campagne. Laat dit contact niet verloren gaan tijdens en na de aanstaande coalitie-onderhandelingen. Betrek bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van onze stad juist nadrukkelijk bij de besluitvorming. Onderhandel over de coalitie in het openbaar. Leg het concept coalitieakkoord voor aan de bewoners. Wij denken dat dit de juiste start kan zijn om de gehele raadsperiode te werken aan een betere relatie tussen bestuur en bevolking. Hetgeen ons inziens onontbeerlijk is.

Onze buurtnetwerken en bewonersorganisaties kunnen en willen volwaardig deel uitmaken van een stedelijke adviesraad “verkeer & milieu” met een onafhankelijk voorzitter. Dat geeft op de juiste manier inhoud aan de zo gewenste participatie. Wij willen graag actief meedenken en meedoen aan een Maastricht dat niet alleen een mooie stad is, maar ook veilig en gezond voor iedereen die er woont en werkt. We kijken uit naar mogelijkheden om daar samen met u aan te beginnen!

Maastricht, maart 2018

043veilig | bewonerscommitee “stop de bussen” Meerssenerweg | bewonersvereniging de Ravelijn | de buurtnetwerken Brusselsepoort | Céramique | Jekerkwartier | Kommelkwartier | Statenkwartier | Wyck | bewoners van Bieslanderweg en Cannerweg | Bewonersvereniging Jekerkwartier | de Fietsersbond afdeling Maastricht | Klaor Loch | Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek | Tongerseweg Veilig en Vrienden (Binnen)stad Maastricht.