Sandra Schols
TIM-verslaggever 9 mei 2019

Aantal meldingen van discriminatie in heel Limburg toegenomen

Hoewel we met zijn allen vinden dat we ontzettend tolerant zijn en iedereen in zijn/haar waarde laten, blijkt uit cijfers van Politie eenheden, het College voor de rechten van de mens en de Antidiscriminatievoorziening (ADV) iets heel anders. Uit nieuwe cijfers van Monitor Discriminatie Limburg 2018 blijkt het aantal meldingen van discriminatie, in heel Limburg, te zijn toegenomen. Ook inwoners van Maastricht maken zich schuldig aan discriminatie. In onze hoofdstad wordt er veelal gediscrimineerd op grond van afkomst en huidskleur, maar ook gehandicapten of chronisch zieken zijn regelmatig het mikpunt. 

Discriminatie is het anders behandelen, uitsluiten of achterstellen van bepaalde mensen op basis van (uiterlijke) kenmerken. Niet alles is discriminatie, maar het is tegen de wet gelijke behandeling  om iemand te discrimineren op grond van; geslacht, genderidentiteit en -expressie, ras, leeftijd, nationaliteit, godsdienst en levensovertuiging, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur, vast of tijdelijk arbeidscontract.

Harde cijfers

Vanuit Maastricht kwamen er in 2018 maar liefst 40 (0,33%) meldingen bij het ADV binnen. De politie eenheid behandelde daarnaast nog eens 30 (0,24%) zaken die te maken hadden met discriminatie. Bij het College voor de Rechten van de Mens kwamen 26 verzoeken tot veroordeling binnen vanuit heel Limburg. Het college sprak in 2018 vier oordelen uit. Hierbij was er twee keer sprake van van verboden onderscheid en/of strijdigheid met de wet. Deze verzoeken kwamen overigens niet uit de gemeente Maastricht. Onder andere op het werk, bij collectieve voorzieningen, op school en in de openbare ruimte kreeg men te maken met discriminatie in diverse vormen. Voorbeelden hiervan zijn bedreigingen, geweld, omstreden behandeling en vijandige bejegening. 

Bijdragen aan een ‘inclusieve’ samenleving 

Wethouder Mara de Graaf – van Haassen (Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit) laat in een reactie op de cijfers weten; “Elke melding van discriminatie is er één te veel. Daarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor discriminatie, hoe complex het ook is en hoe gevarieerd de meldingen ook zijn”, aldus de wethouder. Natuurlijk kunnen we als gemeente discriminatie niet alleen bestrijden. Daar hebben we bijvoorbeeld ook de politie en het bedrijfsleven voor nodig. Maar vooral ook burgers zelf, die bijvoorbeeld problemen bespreekbaar kunnen maken, elkaar kunnen aanspreken, of, als het nodig is, een melding of aangifte kunnen doen.” Wethouder De Graaf – van Haasen geeft aan te staan voor voor een diverse stad waarin iedereen kan meedoen, ongeacht afkomst en onafhankelijk van beperking. “De gemeente probeert daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. Zo subsidiëren en faciliteren we diverse initiatieven op het gebied van diversiteit en integratie. Daarnaast zetten we ons in om als gemeente bij te dragen aan een ‘inclusieve’ samenleving waarin mensen met een beperking optimaal kunnen meedoen, zodat zij zich niet gediscrimineerd hoeven te voelen. Daarvoor presenteren we binnenkort de ‘Inclusie Agenda Maastricht 2019-2022’, waarin onze acties op dat gebied beschreven zijn. Als mensen in Maastricht zelf te maken krijgen met discriminatie, wil ik ze oproepen om aangifte te doen bij de politie of zich te melden bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg. Dat kan via www.advlimburg.nl 

 

 

  Bron ADV: 

* peildatum 1 januari 2018 De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Lees ook